AreaGuard NEO

Ochrana dôverných osobných aj firemných informácií sa stáva štandardnou súčasťou nášho života a v mnohých krajinách po celom svete sa stáva zákonom ustanovenou povinnosťou. Neoprávnené získanie citlivých a strategických informácií môže pre organizáciu znamenať významnú finančnú stratu spôsobenú stratou konkurenčnej výhody, dôvery zákazníkov, negatívnej publicity a v konečnom dôsledku aj z postihov vyplývajúcich z porušovania platných legislatívnych noriem napr. v oblasti ochrany osobných údajov.


Štatistiky poukazujú, že viac ako polovica firemných dát je uložená na nosičoch bez akejkoľvek ochrany koncových zariadení, akými sú pracovné stanice alebo notebooky. Citlivé údaje, medzi ktoré môžu patriť napr. informácie o zákazníkoch, zmluvy, dokumenty s informáciami podliehajúcimi obchodnému tajomstvu, autorsko-právne dokumenty a ďalšie, tak môžu byť vystavené vysokému riziku straty alebo odcudzeniu. Jednoduchý prístup k týmto dátam a k použitiu prenosných diskových zariadení s rozhraním USB (flash pamäte, MP3 prehrávače, fotografické aparáty, ...) zo strany používateľov/zamestnancov toto riziko ešte zvyšuje. Organizácie a firmy tak stoja pred reálnou potrebou chrániť svoje dáta aj vo vnútrofiremnom prostredí.

 

Oblasti ochrany dát a ich správa

 • Ochrana dát online šifrovaním
 • Obmedzenie nežiadúceho používania výmenných médií
 • Monitoring používania dát a chovania používateľa
 • Proaktívne nastavenie bezpečnostných politík
 • Jednoduché nasadenie a centrálny manažment

 

Funkcionalita AreaGuard NEO
AreaGuard Neo zabezpečuje ochranu informácií a dát na koncových staniciach vo viacerých vrstvách. Optimalizovane kombinuje ochranu dát online transparentným šifrovaním s obmedzením neželaného využívania výmenných médií. Pomocou centrálnej vzdialenej správy umožňuje jednoducho aplikovateľnú ochranu dát na notebookoch, koncových staniciach a zároveň účelné obmedzenie výmenných zariadení používateľmi. Hlavnými rysmi produktu je jeho jednoduchá implementácia a jednoduché ovládanie.

 

AreaGuard NEO nevyžaduje priamu interakciu používateľa a nepožaduje žiadne zmeny používateľských návykov pri práci s aktívami. Pokrokový spôsob proaktívneho poskytovania informácií umožňuje mať prehľad napríklad o tom, aké typy dát má používateľ na svojom počítači a kde resp. ako s týmito dátami pracuje, tiež informácie o blížiacom sa ukončení platnosti šifrovacích kľúčov. Každé nastavenie je automaticky aplikované na klientov bez akejkoľvek interakcie používateľa.

 

AreaGuard NEO vyžaduje minimálnu náročnosť na implementáciu, prevádzku, správu a používanie. Nízke hardvérové nároky umožňujú prevádzkovanie prakticky v akomkoľvek prostredí. Ide o úplne nový produkt z rodiny AreaGuard postavený na moderných technológiách, maximálne previazaný s doménovým prostredím (Active Directory) a operačným systémom MS Windows.

KLIENTSKÁ ČASŤ

Ochrana dát šifrovaním
Prístup zamestnanca k citlivým údajom vo vnútri firmy a ich následná strata alebo odcudzenie patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim bezpečnostným incidentom. Už jednoduchý servisný zásah môže predstavovať riziko, že sa nechránené dáta spoločne s notebookom alebo pevným diskom odoslaným do servisu dostanú mimo chránené firemné prostredie. AreaGuard NEO tieto riziká eliminuje tak, že dáta chráni on-line šifrovaním v okamihu ich ukladania na lokálne disky. Prístup k súborom je umožnený len dešifrovaním autorizovaným používateľom.

 

Správa výmenných zariadení
Výmenné zariadenia sú vďaka ich súčasnej kapacite a zložitej sledovateľnosti ich použitia častým zdrojom úniku dát.  AreaGuard NEO umožňuje organizáciám monitorovať a riadiť prístup k výmenným zariadeniam na koncových staniciach používateľov. Riadenie je realizovateľné v závislosti na type zariadenia a/alebo na jeho výrobnom čísle a to aj v čase, kedy nie je daný počítač pripojený k firemnej sieti. 

SERVEROVÁ ČASŤ

Centrálna správa ľahko a efektívne
Plné napojenie na firemné doménové prostredie (Active Directory) s dôrazom na rýchle nasadenie, maximálne jednoduchú prevádzku a celkové uľahčenie práce. Všetky administrátorské úkony je možné vykonávať z jedinej administrátorskej konzoly prostredníctvom domény. Distribúcia  inštalácií klienta a aktualizácií na koncové stanice, tvorba, modifikácia a distribúcia bezpečnostných politík je tak riešená z jedného miesta a v rámci jedného pracovného prostredia.

Správa šifrovacích kľúčov
Efektívna správa šifrovacích kľúčov v AreaGuard NEO umožňuje oprávneným používateľom bezpečne a jednoducho pristupovať k dátam na ich pracovných staniciach a notebookoch. Centrálna správa poskytuje jednoduchý spôsob správy vydaných šifrovacích kľúčov a ich bezpečné uloženie a obnovu v rôznorodom prostredí organizácie.

Priebežný monitoring a proaktívne logovanie
Komplexná ochrana informácií a dát v podnikových prostrediach s rôznymi koncovými zariadeniami a operačnými systémami môže byť náročná. Ak zamestnanci a obchodní partneri majú prístup k dátam z mnohých prístupových miest, zariadení a aplikácií, nie je možné sa zaobísť bez centralizovaného vyhodnocovania rizík. AreaGuard NEO zabezpečuje priebežný zber, spracovanie a vyhodnotenie prevádzkových informácií získavaných z klientských staníc do formy prevádzkových prehľadov, umožňujúcich správcovi reaktívne nastavovanie bezpečnostných politík a následné overovanie ich dodržiavania. Bezpečnostnú politiku je tak možné jednoducho nastaviť, vynútiť a kontrolovať s cieľom zníženia vzniknutých rizík na únosné minimum. Všetky bezpečnostné incidenty sú zaznamenávané pre účely vyhodnocovania rizík. 

 

Prehľad kľúčových funkcionalít a základných technických údajov:

 • Plná podpora doménového prostredia (Microsoft Active Directory).
 • Prehľadná centrálna správa ponúkajúca správcom inteligentné nástroje pre rýchle a efektívne rozhodovanie s možnosťou vynútenia ich dodržiavania a spätnej kontroly. Výsledkom je celkové zníženie prevádzkových nákladov na ochranu dát spoločnosti. 


KLIENTSKA ČASŤ

 • Ochrana dát používateľa prostredníctvom online transparentného šifrovania súborov na koncovej stanici (symetrická kryptografia, použitie silného algoritmu AES 256bit). Všetky dáta v používateľskom profile sú automaticky šifrované a v prípade odcudzenia alebo straty zariadenia ostávajú chránené. 
 • Audit lokálnych diskov poskytujúci informácie o ďalších úložiskách používateľských dát, ich typoch frekvencie použitia. Vďaka tomu je možné ochrániť akékoľvek používateľské dáta nezávisle na tom, kde sú uložené na pevnom disku. 
 • Sledovanie a možnosť obmedzenia pohybu dát na výmenných zariadeniach v organizácii pomocou reštrikcií. Prístup k zariadeniu môže byť blokovaný alebo povolený v závislosti na type zariadenia a/alebo jeho výrobnom čísle. 
 • Minimálne požiadavky na znalosti používateľa. Produkt nevyžaduje priamu interakciu a neznižuje tak produktivitu práce. 

 


SERVEROVÁ ČASŤ

 • Centrálna správa bezpečnostných politík prostredníctvom administrátorskej konzoly.
 • Jednoduchá distribúcia klientov a aktualizácií na koncové stanice prostredníctvom domény/patch klienta.
 • Jednoduché nastavenie politík vďaka proaktívnemu logovaniu a vyhodnocovanie aktivít používateľa. 
 • Automatizovaná evidencia, záloha a prideľovanie šifrovacích kľúčov používateľom (depozitár šifrovacích kľúčov) 
 • Monitoring a vyhodnotenie aktuálneho stavu ochrany dát na koncových staniciach. Jednoduchá možnosť nastavenia tzv. white-listov pre prístup k výmenným zariadeniam. 
 • V prípade straty notebooku je možné vďaka priebežnému logovaniu stavu ochrany vykonať spätný audit a preukázateľne zistiť/preukázať, že nedošlo k úniku nešifrovaných dát. 
 • Databáza je postavená na efektívnom nástroji Microsoft SQL.

 

Systémové požiadavky:

KLIENTSKA ČASŤ

 • Windows XP SP3, Windows Vista 32/64bit, Windows 7 32/64bit
 • .NET framework minimálne 2.0.
 • Počítače a používatelia v doméne Windows.
   

SERVEROVÁ ČASŤ

 • 32/64bitová edícia Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, možnosť použitia aj na SBS edícii
 • Microsoft SQL server 2005 a vyšší, možnosť použiť aj edíciu Express (bezplatná).
 • dostupný server s Active Directory Domain Services.

Ďalšie informácie o produkte AreaGuard NEO

 • obchodné oddelenie spoločnosti na čísle 047 4331286
 • alebo e-mailom na adrese sales@infoconsult.sk

 

Produktový leták vo formáte pdf

Často kladené otázky (FAQ)

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info