infoconsult header

Správca učebne

Nárast sociálno-patologických javov súvisiacich s narastajúcim využívaním informačných technológií sa nevyhýba ani školskému prostrediu. Aktivity študentov, ktoré často presahujú rámec platnej legistalívy je pre školu problémom z hľadiska prevádzky učební, dodržiavania platných zákonných noriem ale aj z hľadiska prestíže.

Ako možné a účinné preventívne opatrenie na technologickej úrovni Vám ponúkame nasadenie riešenia Správca učebne, ktoré poskytuje  rad nástrojov pre riešenie parciálnych problémov s ktorými sa pri prevádzkovaní učební stretávate denno-denne počnúc ochranou pred neželanými zásahmi do konfigurácie, cez možnosti zdieľania obrazoviek v rámci výuky, riadenie prístupu k web-stránkam a sociálnym sieťam, monitorovanie diania na žiackych počítačoch a rad ďalších funkcií. Zoznam najdôležitejších vlastností je uvedený nižšie.

Riešenie Správca učebne obsahuje ucelenú skupinu funkcií vyvíjaných a doplňovaných na základe praktických skúseností tých najskúsenejších - správcov učební, pedagógov používajúcich tento systém dlhé roky.

 

Ako to funguje?

 
 

Chceme riešenie nezáväzne a bezplatne vyskúšať

 

Cenník a objednávka systému Správca učebne

 

Správca učebne 

 

Detailné informácie o funkcionalite

 

Základné funkcie

 • zákaz internetu: učiteľ môže študentom jednorázovo znemožniť prístup k internetu a elektronickej pošte
 • povolenie www stránky: študenti môžu pracovať iba s www stránkami, ktoré učiteľ definuje
 • blokovanie sociálnych sietí: jednoduchou voľbou učiteľ študentom znemožní prístup k sociálnym sieťam
 • náhľad na pracovné plochy študentov: učiteľ má na svojom počítači náhľady na všetky pracovné plochy študentov
 • prevzatie pracovnej plochy a aktivity: učiteľ si môže prevziať pracovnú plochu ľubovoľného študenta, zablokovať mu myš, klávesnicu a distribuovať mu svoju pracovnú plochu, napríklad pre ukážku správneho postupu
 • distribúcia učiteľovej pracovnej plochy: učiteľ môže všetkým študentom distribuovať svoju pracovnú plochu na ich počítače a uskutočniť výklad látky bez toho, aby mohli so svojimi stanicami pracovať
 • vypnutie/zapnutie počítačov: učiteľ môže vzdialene vypnúť/zapnúť všetky počítače v učebni
 • zamedzenie sťahovania: učiteľ môže zakázať sťahovanie hudobných súborov, filmov, programov a ich následnú inštaláciu
 • customizácia Správcu učebne: učiteľ si môže definovať ovládacie prvky, ktoré bude mať k dispozícii v prostredí Správcu učebne
 • bezúdržbová IT učebňa: pomocou reštriktívnych funkcií je možné výrazne obmedziť zásahy študentov do nastavenia operačného systému a minimalizovať tak servisné zásahy

 

Voliteľné auditné a monitorovacie funkcie

 • audit USB pamäťových zariadení: učiteľ môže monitorovať aké USB pamäťové zariadenia (typicky USB flash) študenti pripájajú
 • obmedzenie USB pamäťových zariadení: učiteľ môže zakázať použitie všetkých USB pamäťových zariadení okrem tých, ktorých použitie povolí
 • alerty: pokiaľ sa študenti pokúsia vykonať zakázanú operáciu, môže byť učiteľ na tento stav upozornený alertom
 • SW/HW audit: učiteľ môže vykonať SW/HW audit, ktorý mu prehľadne podá informácie o nainštalovanom SW, ktorý má na počítačoch v IT učebni, pričom minimalizuje riziká spojené s nelegálnym používaním SW