Osobné údaje

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI INFO CONSULT, s.r.o.


K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme aj Vaše právo na informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia účelu spracovania , minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov. Spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na našu spoločnosť. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

PREVÁDZKOVATEĽ
Obchodné meno: INFO CONSULT, s.r.o.
Sídlo: Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec

IČO: 36007561
IČ DPH: SK2020466140

ZODPOVEDNÁ OSOBA
Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá zákonnú povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Pre uplatnenie nižšie uvedených práv môžete kontaktovať našu spoločnosť Info consult, s.r.o. prostredníctvom: info@infoconsult.sk alebo poštou na adrese spoločnosti Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, Slovenská republika.

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje pre dosiahnutie nasledovných účelov:

 • Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
 • Riadenie procesov komunikácie so zákazníkmi
 • Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
 • Spracovanie účtovnej agendy
 • Ochrana bezpečnosti a majetku
 • Dochádzka zamestnancov
 • Zabezpečenie služby zákazníkom
 • Marketingové účely
 • Opatrenia pre odhalenie korupčnej činnosti

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB


Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne, ak je daný niektorý z nasledovných právnych základov:

 • ak ste poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,
 • spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku Vás alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov spoločnosti ...... alebo tretej strany okrem prípadov zákonom vylúčených.


POSKYTNUTIE SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY

 • súhlas na spracovanie osobných údajov je poskytovaný slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z platnej legislatívy.
 • súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.
 • súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.
 • naša spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

 

PODMIENKY A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

 • spracúvanie osobných údajov je realizované automatizovanými a neautomatizovanými prostriedkam
 • spracúvané osobné údaje nezverejňujeme, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.
 • nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva:

 1. právo súhlas kedykoľvek odvolať,
 2. právo prístupu k svojim osobným údajom,
 3. právo žiadať o ich opravu,
 4. právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu,
 5. právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý"),
 6. právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov,
 7. právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 8. právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
 9. zároveň pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné údaje nepresné, môžete žiadať vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných údajov.

 

PRÍJEMCOVIA


Naša spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom:

Zákonným príjemcom

 • príjemcovia definovaní platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ – zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, štátne a samosprávne orgány, kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľom

 • ktorí vykonávajú pre našu spoločnosť podporné služby v oblasti miezd a účtovníctva, bezpečnosti a ochrany majetku a zabezpečenia webhostingových služieb.
 • čestne vyhlasujeme, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle platných legislatívnych požiadaviek,
 • príslušní sprostredkovatelia sú v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov písomnou formou poverený spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný zmluvne a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.


DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila budú nevratne zlikvidované.

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje

 

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA

Cookies
Okrem údajov, ktoré poskytnete našej spoločnosti, získavame aj informácie tzv. „cookies". Tieto informácie vznikajú v rámci monitorovania našich webových stránok prostredníctvom analytickcýh nástrojov, ktoré pripravujú dátový reťazec a sledujú, ako návštevníci používajú stránky na internete. Tieto môžu obsahovať údaje o

 1.  webových stránkach prepojených s touto stránkou,
 2. stránkach tretích strán, ktoré navštívite po tejto stránke,
 3. Vašu IP adresu a
 4. dĺžku času stráveného na tejto stránke.


Používanie cookies môžete znemožniť v nastaveniach Vášho webového prehliadača. V prípade ak tak urobíte, môže tým byť dotknuté úplné fungovanie prehliadanej webovej stránky v celom jej rozsahu.

 

Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť.

 

Ako nastaviť jednotlivé prehliadače na blokovanie a vymazanie cookies

 

Mozilla https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies 
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk 
Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442 
Opera help.opera.com 
Safari support.apple.com 

  

ANALYTICKÉ A ĎALŠIE NÁSTROJE

Využívame služby tretích strán poskytujúcich externé služby:

 

Meranie Využívame na analýzu návštevnosti WEB stránky Tieto údaje môžeme tiež použiť na prispôsobenie našich služieb a marketingových stratégií v rámci našich služieb. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb môžu používať Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.  Google
Online marketing Využívame na účely riadeného marketingu. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb môžu používať Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám Google
Sociálne médiá Využívame na komunikáciu a prezentáciu. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb môžu používať Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.

Facebook

Twitter

Prevádzka internetovej stránky Využívame na služby elektronického obchodovania - príjem a spracovanie objednávok prostredníctvom webovej stránky www.infoconsult.sk

https://www.biznisweb.sk/

Komunikácia so zákazníkmi Služby on-line CRM systému využívame pre riadenie obchodnej komunikácie so zákazníkmi, rozosielanie newslettra.

https://www.flowii.com/sk/

Zasielanie zásielok Pre automatizáciu zasielania tovarových zásielok využívame službu Slovenskej pošty ePodací hárok

https://mojezasielky.posta.sk/

 

Vyššie uvedenou informáciou sme Vás ako dotknutú osobu informovali o ochrane Vašich osobných údajov a poučili Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

 

posledná aktualizácia:  1.augusta 2020

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie