Poučenie oprávnených osôb

Vzdelávací seminár

Vzdelávací seminár

Poučenie oprávnených osôb podľa zákona o ochrane osobných údajov

 

termín: priebežne
miesto konania: podľa potreby

 

Zákon o ochrane osobných údajov určuje taxatívnu povinnosť pre prevádzkovateľa:

  Poučenie oprávnených osôb

  • prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ musia poučiť oprávnené osoby o ich zodpovednosti, ako aj o existujúcich bezpečnostných smerniciach
  • o poučení sa vedie písomný záznam - zákonom definované náležistosti
  • aktualizácia poučenia v prípade zmeny smerníc, zmeny postupov spracovania osobných údajov, zmeny rizík alebo zmeny zaradenia oprávnenej osoby

 

 

 

Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, ktorá môže osobné údaje  spracúvať len na základe pokynu prevádzkovateľa alebo  sprostredkovateľa, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

 

Ponúkame

  • realizáciu poučenia oprávnených osôb formou interného seminára (v priestoroch zadávateľa)
  • vypracovanie dokumentácie v súlade s požiadavkami  zákona
  • včlenenie poučenia oprávnených osôb do iného vzdelávacieho modulu ako jeho súčasť
  • zosúladenie osnovy s existujúcim stavom

 

Prihlásenie

Táto internetová stránka používa technológiu cookies.  Viac info